×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

هرساله فرایند "ارزشیابی مراکز تحقیقات " بر اساس بازخوردهای واصله ، در یک بازه زمانی مشخص، مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از ارزیابی توسعه کمی و کیفی مرکز ، حسب نتایج حاصل از ارزشیابی و در نهایت شناسایی نقاط ضعف و مشکلات پژوهشی در زمینه پژوهش به منظور کمک به حل مشکلات آنهاست .

بدین منظور سالانه در یک بازه زمانی معین و  بصورت هماهنگ با وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز تحقیقاتی این امر ،صورت میگیرد .

در ارزیابی سالانه  مراکز تحقیقاتی دو موضوع اساسی بازه زمانی ( سال ارزشیابی ) و وابستگی سازمانی (نام و عنوان کامل مرکز تحقیقات  ) مرکز تحقیقات ، حائز اهمیت می باشد.لذا بعد از اعلام رسمی وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فرایند ارزشیابی آغاز میشود . داده های مربوط به فرایند عملکردی ارزشیابی به دو روش  در سامانه  https://evaluation .research .ac.ir   جمع آوری میشود .

  1. داده های محور تولید دانش از پایگاههای معتبر    scopus,pubmed, ISI
  2. مستندات مربوط به محورهای حاکمیت و رهبری و اثرگذاری به همراه شاخص های پایان نامه های بین رشته ای و ثبت اختراع

در ارزشیابی سالانه مرکز تحقیقات ، 3 محور اصلی شامل حاکمیت و رهبری ، تولید دانش و اثرگذاری در 14 حوزه، مورد ارزیابی،  قرارمی گیرند.

 

ردیف

محور

حوزه فعالیت

1

حاکمیت و رهبری

1.برنامه ریزی

2. نیروی انسانی

3.جذب منابع مالی

2

تولید دانش

1.برونداد پژوهشی

2. مقاالت با کیفیت منتشر شده)1Q)

3. همکاریهای بین المللی

4.  تعداد کل استنادات به مقاالت پنج ساله

5.  مقدار h پنج ساله

6. پایان نامه های تحقیقاتی بین رشته ای

7.  ثبت اختراع

3

اثرگذاری

1. طرح های تحقیقاتی اثر گذار بر تصمیم گیری

2. طرح های تحقیقاتی اثر گذار بر وضعیت سلامت / ارائه خدمات

3. طرح های تحقیقاتی اثر گذار بر مولفه های موثر بر سلامت

4. طرح های تحقیقاتی اثر گذار بر اقتصا

 

مراحل ارزیابی

اعلام زمانی شروع ارزشیابی توسط وزارت بهداشت و دانشگاه شهید بهشتی به روسای مراکز تحقیقاتی ( تاریخ دقیق مشخص نیست )  و ارسال دستورالعمل جدید شامل تغییرات صورت گرفته و فایل اکسل جهت ورود اطلاعات --->  جمع آوری و ورود داده ها بر اساس دستورالعمل ارزشیابی در همان سال ---< ارسال داده های اولیه به دفتر پژوهش  پژوهشکده سل و بیماریهای ریوی ---> رفت و برگشت داده ها و اصلاحات موارد مطرح شده --> ارسال فایل تهیه شده به دانشگاه علوم پزشکی در مرحله اول --->  بررسی فایل های ارسالی مراکز توسط ارزیابان دانشگاه و فیدبک جهت اصلاح در تایم زمانی مشخص ---> ارسال فایل نهایی از دانشگاه به واحد ارزیابی  وزارت بهداشت  ---> اعلام بارگزاری داده ها در سامانه ارزشیابی ---> بررسی ارزیاب مرکز در سامانه و اعلام تایید و یا عدم تایید داده ها و ذکر موارد اصلاحی  --->پیگیری موارد مطرح شده و تایید نهایی صحت داده ها  توسط ارزیاب مرکز تحقیقات ---> اعلام نهایی نمره ارزشیابی مرکز تحقیقات در مقایسه با مراکز هم همتراز

 

 

ندا دوزنده - کارشناس ارزشیابی مرکز تحقیقات نای

 

 

تنظیمات قالب