×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

گروهای پژوهشی داخل مرکز

رديف Affiliationانگليسي Affiliationفارسي
1 Tobacco Prevention and Control Research Center, National Research Institute of Tuberculosis and Lung Diseases (NRITLD), Shahid Beheshti University of Medical Sciences ,Tehran, Iran مركز تحقيقات پيشگيري و كنترل دخانيات، پژوهشكده سل و بيماريهاي ريوي، مركز آموزشي، پژوهشي و درماني سل و بيماريهاي ريوي بيمارستان دكتر مسيح دانشوري ، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني شهيد بهشتي
2 Mycobacteriology Research Center, National Research Institute of Tuberculosis and Lung Diseases (NRITLD), Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran مركز تحقيقات مايكوباكتريولوژي، پژوهشكده سل و بيماريهاي ريوي، مركز آموزشي، پژوهشي و درماني سل و بيماريهاي ريوي بيمارستان دكتر مسيح دانشوري ، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني شهيد بهشتي
3 Tobacco Prevention and Control Research Center, National Research Institute of Tuberculosis and Lung Diseases (NRITLD), Shahid Beheshti University of Medical Sciences ,Tehran, Iran مركز تحقيقات پيشگيري و كنترل دخانيات، پژوهشكده سل و بيماريهاي ريوي، مركز آموزشي، پژوهشي و درماني سل و بيماريهاي ريوي بيمارستان دكتر مسيح دانشوري ، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني شهيد بهشتي
4 Mycobacteriology Research Center, National Research Institute of Tuberculosis and Lung Diseases (NRITLD), Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran مركز تحقيقات مايكوباكتريولوژي، پژوهشكده سل و بيماريهاي ريوي، مركز آموزشي، پژوهشي و درماني سل و بيماريهاي ريوي بيمارستان دكتر مسيح دانشوري ، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني شهيد بهشتي
5 Tracheal Diseases Research Center, National Research Institute of Tuberculosis and Lung Diseases (NRITLD), Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran مركز تحقيقات بيماريهاي ناي، پژوهشكده سل و بيماريهاي ريوي، مركز آموزشي، پژوهشي و درماني سل و بيماريهاي ريوي بيمارستان دكتر مسيح دانشوري ، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني شهيد بهشتي
6 Chronic Respiratory Diseases Research Center, National Research Institute of Tuberculosis and Lung Diseases (NRITLD), Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran مركز تحقيقات بيماريهاي مزمن تنفسي، پژوهشكده سل و بيماريهاي ريوي، مركز آموزشي، پژوهشي و درماني سل و بيماريهاي ريوي بيمارستان دكتر مسيح دانشوري ، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني شهيد بهشتي
7 Pediatric Respiratory DiseasesResearch Center, National Research Institute of Tuberculosis and Lung Diseases (NRITLD), Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran مركز تحقيقات بيماريهاي تنفسي اطفال، پژوهشكده سل و بيماريهاي ريوي، مركز آموزشي، پژوهشي و درماني سل و بيماريهاي ريوي بيمارستان دكتر مسيح دانشوري ، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني شهيد بهشتي
8 Virology Research Center, National Research Institute of Tuberculosis and Lung Diseases (NRITLD), Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran مركز تحقيقات ويروس شناسي، پژوهشكده سل و بيماريهاي ريوي، مركز آموزشي، پژوهشي و درماني سل و بيماريهاي ريوي بيمارستان دكتر مسيح دانشوري ، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني شهيد بهشتي
9 Clinical Tuberculosis and Epidemiology Research Center, National Research Institute of Tuberculosis and Lung Diseases (NRITLD), Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran مركز تحقيقات سل باليني و اپيدميولوژي، پژوهشكده سل و بيماريهاي ريوي، مركز آموزشي، پژوهشي و درماني سل و بيماريهاي ريوي بيمارستان دكتر مسيح دانشوري ، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني شهيد بهشتي

 

گروهای پژوهشی خارج از مرکز

رديف Affiliationانگليسي Affiliationفارسي
1 Amirkabir University of Technology دانشگاه صنعتي امير كبير
2 Pasteur Insitute of Iran انيستيتو پاستور ايران
3 Royan Institute پژوهشكده رويان
4 The Academic Center for Education, Culture and Research جهاد دانشگاهي
5 Baqiyatallah University of Medical Sciences دانشگاه بقيه اله
6 Golestan University دانشگاه گلستان
7 Materials and Energy Research center پژوهشگاه انرژي مواد

 

تنظیمات قالب