×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

پایان نامه های سال 1390:

 

1. دکترای تخصصی در رشته بیهوشی

عنوان: مقایسه اثر مرفین اینترپلورال و مرفین وریدی در کنترل درد پس از توراکوسکوپی با کمک ویدئو (VATS )در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان مسیح دانشوری در سال 1389

استاد راهنما: دکتر شیده دبیر و دکتر طاهره پارسا

استاد مشاور: دکتر بدیع الزمان رادپی

دستیار: دکتر علیرضا هدایتی

گروه بیهوشی، بیمارستان مسیح دانشوری

 

 

2. دکترای فوق تخصصی در رشته ریه

عنوان: مقایسه کفایت نمونه های حاصل از کرایوبیوپسی با بیوپسی برونشیال معمولی در ضایعات داخل برونش

استاد راهنما: دکتر حمیدرضا جباری دارجانی

استاد مشاور: دکتر اردا کیانی و دکتر فروزان محمدی

دستیار: دکتر رامین سامی

گروه بیماری های داخلی –بیماری های ریه بالغین، بیمارستان مسیح دانشوری

 

 

3. دکترای فوق تخصصی در رشته جراحی توراکس

عنوان: طراحی و ارزیابی سیستم طبقه بندی تنگی تراشه ناشی از لوله گذاری نای

استاد راهنما: دکتر عزیز الله عباسی

استاد مشاور: دکتر محمد بهگام شادمهر و دکتر علی اصغر کلاهی

دستیار: دکتر علی قربانی

گروه جراحی توراکس، بیمارستان مسیح دانشوری

 

تنظیمات قالب