×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

واحد مهارتهای بالینی

به واسطة روند کوتاه شدن دورة بستری در بیمارستانها، افزایش مراقبت بیماران در جامعه، اغلب افراد بستری در بیمارستان موقعیت مناسبی  برای یادگیری مهارتهای بالینی پایه فراگیران نمی‌باشند. از سوی دیگر، با توجه به محدودیت های یادگیری بر بالین بیمار و مورد توجه قرار گرفتن حقوق بیماران، امروزه تأکید بر آموزش مهارتهای بالینی و ارتباطی و ایجاد نگرش در کارگاه های مهارت های بالینی (Skill Lab) درفراگیران بسیار مورد توجه قرار گرفته است.مرکز یادگیری مهارتهای بالینی (CSLC (Clinical Skills Learning Centerدر پاسخ به تغییرات ایجاد شده درنحوة آموزش، فرصتی را فراهم می‌آورد تا فراگیران  با استفاده ازانواع وسایل کمک آموزشی، مدلها و مانکن ها بتوانند مهارتهای بالینی وارتباطی خود را در محیطی آرام و کنترل شده افزایش دهند

 

امکانات:

دو عدد شبیه ساز (مولا‍ژ ) و پنج عدد وسلیه کمک آموزشی  جهت آموزش اصول پایه جراحی های اندوسکوپیک بخصوص توراکوسکوپی

شبیه ساز (مولا‍ژ ) انتوباسیون( لوله گذاری) بزرگسالadult intubationوکریکوتیروئیدتومی ( ا(crycoid stick trainer

 

اهداف

آموزش مهارتهای ارتباطی و مصاحبه

آموزش مهارتهای معاینه فیزیکی

ارزیابی فراگیران

برگزاری انواع کارگاه ها

 

تنظیمات قالب