×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

واحد مهارت بالینی  (Skill Lab ) به منظور ارتقا کیفیت آموزش در حیطه مهارت بالینی در سال  ... توسط مرکز تحقیقات بیماریهای نای تاسیس گردید . واحد مهارت بالینی ، فرصتی را فراهم می آورد تا فراگیر بتواند با استفاده از وسایل کمک آموزشی ، مهارت بالینی  خود را در یک محیط کنترل شده ، ارتقا ببخشد .

این مرکز به عنوان نمادی از یک بخش مراقبت بالینی در ابعاد  کوچک بود ه ، که با فراهم نمودن امکانات لازم در زمینه آموزش عملی فراگیران دایر شده است .

هدف شبیه سازی یک محیط بالینی است بطوریکه بتوان آموزش مهارت بالینی را کنترل و تمرین کرد .

امکانات:

دو عدد شبیه ساز (مولا‍ژ ) و پنج عدد وسلیه کمک آموزشی  جهت آموزش اصول پایه جراحی های اندوسکوپیک بخصوص توراکوسکوپی

شبیه ساز (مولا‍ژ ) انتوباسیون( لوله گذاری) بزرگسالadult intubationوکریکوتیروئیدتومی ( ا(crycoid stick trainer

شبیه ساز (مولا‍ژ ) انتوباسیون( لوله گذاری) اطفال

دو عدد شبیه ساز (مولا‍ژ ) احیا قلبی ریوی CPR

 

تنظیمات قالب