×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

 

دکتر رویا فرزانگان

دکترای تخصصی اپیدمیولوژی بالینی

سمت:معاون مرکز تحقیقات بیماری های نای

رتبه:پژوهشگر سلامت

E-mail:royafarzanegan@yahoo.com

مشاهده cv

google scholar

تنظیمات قالب