×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با هدف استخراج و نمایش به‌روز شاخص‌های علم‌ سنجی اعضای هیات علمی دانشگاه ، پیاده سازی و اجرا شده است. در این سامانه اطلاعات عمومی اعضای هیات علمی شامل نام و نام خانوادگی، دانشگاه، دانشکده/پژوهشکده، گروه آموزشی/ پژوهشی و رتبه علمی درج شده است. همچنین شاخص‌های علم سنجی اعضای هیات علمی در این سامانه شامل تعداد مقالات نمایه شده در Scopus ، تعداد کل استنادات ، میانگین استناد به ازای هرمقاله، شاخصH-Index ،G-Index و میزان خود استنادی درج شده است.این سامانه هر هفته به روز میشود و وظیفه کنترل دوره ایی و اعلام  موارد به عهده کارشناس ارزیاب علم سنجی است .

https://scimet.sbu.ac.ir

 

مراحل ارزیابی سامانه علم سنجی

در مرحله راه اندازی سامانه ، معرفی کارشناس مسئول به دانشگاه و وزارت خانه ---> آموزش و توانمند سازی کارشناسان توسط تیم علم سنجی دانشگاه و وزارت بهداشت ---> جمع آوری داده های  درخواست  شده  اعضا هیت علمی مرکز تحقیقات    ---> جمع اوری و ارسال داده ها در فایل ارسال شده از طرف واحد علم سنجی دانشگاه   ---> راه اندازی سامانه علم سنجی و کنترل اطلاعات اعضای هیت علمی به تفکیک توسط کارشناس مربوطه ---> رفت و برگشت داده ها و تطبیق با رزومه هریک از اعضا هیت علمی وارسال به دفتر علم سنجی دانشگاه ---> ویرایش موارد فید بک داده شده از طرف دانشگاه و وزارت خانه و در نهایت تایید نهایی اطلاعات و بارگزاری در سامانه علم سنجی   ---> کنترل دوره ایی  سامانه و مطابقت اطلاعات اعضا هیت علمی با رزومه  هریک و اعلام موارد به دفتر علم سنجی دانشگاه

 

ندا دوزنده - کارشناس علم سنجی مرکز تحقیقات نای

 

 

 

تنظیمات قالب