×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

مرکز تحقیقات نای با بهره گیری از اساتید و کارشناسان پژوهش غریب 100 طرح پژوهشی ثبت کرده که سالانه بر این تعداد افزوده میشود .

 

  عنوان
* بررسی هزینه- اثربخشی واکسن های کووید-19 در موج امیکرون در ایران
* بررسی عوامل موثر بر روی عملکرد و بهره وری بیمارستان ها در ارائه مراقبت های بهداشتی ,مقاله مروری روایتی
* تاثیر خستگی بر تصمیم گیری بالینی پزشکان اورژانس در بیمارستان دکتر مسیح دانشوری ( شیوع و عوامل موثر)
* مرور سیستماتیک در خصوص اثرگذاری اورژانس پیش بیمارستانی در بروز تنگی نای به دنبال لوله گذاری و تدوین راهنمای بالینی جهت پیشگیری از آن
* بررسی عوامل مرتبط با فرسودگی شغلی و پیامد های  آن در بین پرستاران اورژانس بیمارستان دکتر مسیح دانشوری : بررسی مروری  سنتی
* بررسی رابطه اتیولوژی مرگ مغزی بر میزان تعداد ارگان های اهدایی در تیپ عای مختلف بیمارستانی
* بررسی جنبه های بالینی و روش های درمان کیست هیداتید در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان مسیح دانشوری بین سال های 1399-1401
* بررسی مقایسه ای  تراکم جراحان توراکس در ایران  و جهان
* گردآوری و تدوین شواهد بالینی در خصوص اثرگذاری فاکتورهای خطر مربوط به شرایط همودینامیک، بیماری های زمینه ای، ژنتیک و اپی ژنتیک در بروز تنگی نای به دنبال تنگی نای
* بررسی عوارض ریوی و جنبی به دنبال ابتلا به کرونا که نیاز به مداخله جراحی دارند در بیمارستان مسیح دانشوری
* بررسی عملکرد پرستاران در مراقبت از بیماران تنگی نای مبتلا به کووید 19
* بررسی عملکرد پرستاران در رائه خدمات درمانی  به بیماران مزمن انسدادی ریه در پاندمی کرونا
* ارزیابی کیفیت زندگی و سلامت روان  بیماران مبتلا به تنگی تراشه با درمان جراحی  مراجعه کننده به بیمارستان مسیح دانشوری –  بین سال های 1397-1401
* بررسی میزان دانش و آگاهی پزشکان مقیم اورژانس در خصوص تشخیص و مدیریت تنگی نای در 3 بیمارستان زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، مسیح دانشوری، امام حسین و شهدای تجریش
* بررسی میزان شیوع بیماری هیداتیوز در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان مسیح دانشوری بین سال های 1399-1401
* تاثیر دوره های آموزشی برای ارتقای دانش کادر درمان در خصوص مراقبت از لوله تراشه به منظور پیشگیری از بروز تنگی نای
* بررسی نرخ تبدیل اهدا کننده احتمالی به اهدا کننده واقعی و علل Donor Loss  بر اساس ویژگی های بیمارستانهای محل شناسایی موارد احتمالی مرگ مغزی
* گزارش دهی داوطلبانه میزان بی خطری و عوارض ناشی از واکسن کووید-19
* ارزیابی میزان بقا RNA , DNA عفونت‌های ویروسی طی فرآیندهای آسلولار کردن و سترون سازی در تولید آلوگرافت‌های انسانی شرکت همانندساز بافت
* بررسی نقش سیتوکاین های دخیل در ایجاد پنومونی هیپوکسیک  ویروسی COVID19 در بیماران بستری در ICU
* بررسی تنگی نای به دنبال مسمومیت در بیماران بیمارستان مسیح دانشوری، تجربه ی 24 ساله
* راه اندازی شبکه اجتماعی لینکدین بیمارستان دکتر مسیح دانشوری
* بررسی اثربخشی و ایمنی رژیم های دارویی ضد انعقاد در جلوگیری از وقوع حوادث ترومبوآمبولیک در بیماران کوید-19 بستری در بیمارستان: مطالعه ی مرور سیستماتیک و متاآنالیز
* بررسی مشوق ها و موانع فرآیند اهدای عضو در بیمارستانهای تیپ 1و2 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
* بررسی میزان بروز عود تنگی نای به دنبال جراحی محل تنگی در بیماران مبتلا به تنگی نای در اثر لوله گذاری (انتوباسیون) طولانی مدت و ارتباط آن با عوامل خطر احتمالی
* چرخ دستی هوشمند و دیجیتال کاهنده خطای دارویی
* بررسی نتایج جراحی رزکسیون-آناستوموز تراشه در بیماران تنگی تراشه ناشی از ابتلا به کووید-19
* بررسی نتایج تراکئوستومی بیماران کووید 19 بیمارستان دکتر مسیح دانشوری
* بررسی رفتارهای پرخطر در اپیدمی کرونا در خصوص استفاده از وسایل ایجاد ایمنی و پیشگیری از بیماری
* تعیین فاکتورهای تاثیرگذار روی آگاهی و نگرش پرستاران بیمارستاهای تحت پوشش دانشگاه ع پ شهید بهشتی در خصوص اهمیت نگهداری از مورد مرگ مغزی با هدف فراهم آوری اعضای پیوندی در سال 1400
* بررسی پیامدهای جراحی تنگی تراشه تیپ III و IV در بیماران تنگی های نیاز به رزکسیون آناستوموز
* سیستم انتقال اعضای بدن و فراوردههای خونی مبتنی بر رعایت فرایند زنجیره سرد
* بررسی اثربخشی داروی فورموترول استنشاقی در بهبود سیر بیماری در  بیماران سرپایی مبتلا به کرونا COVID-19
* پیوند تراشه ی سلول زدایی شده در مدل حیوانی خرگوش
* بررسی پیش آگهی، میزان مرگ و میر و بقای یک ساله، سه ساله و پنج ساله بیماران پیوند قلب بیمارستان مسیح دانشوری و عوامل موثر بر آن
* تهیه یک حلقه ی نای اپیتلیالیزه و واسکولاریزه به روش مهندسی بافت با قابلیت پیوند در محل رزکسیون نای در مدل حیوانی
* ترسیم شبکه تنظیمی  LNC-microRNA-mRNA در سرطان ریه NSCLC با استفاده از نرم افزارهای بیوانفورماتیک و بررسی عملکردی بر روی بافت توموری سرطان ریه و رده سلولی A549
* اندازه گیری  بیوامپدانس الکتریکی بافت ریه و طبقه‌بندی آن به منظور تشخیص سرطان
* بررسی نتایج جراحی توراکوسکوپیک پنوموتوراکس خودبخودی اولیه ازسال 1385 تا سال 1391در بیمارستان مسیح دانشوری تهران
* تاثیر ساختار لایه ای مدیا بر رفتار هایپرالاستیک دیواره شریان
* مشخصه یابی مکانیکی و مدلسازی نای انسان
* بررسی تاثیر هماتوکریت حین بای پس قلبی- ریوی بر آسیب حاد کلیوی در بیماران جراحی قلب  مراجعه کننده به بیمارستان مسیح دانشوری تهران در سالهای 1390-1394
* تاثیر مانیتورینگ اشباع اکسیژنی مغز در حین بیهوشی هایپوتنسیو در جراحی آندوسکوپی سینوس
* مقایسه عوارض جانبی دو  رژیم درمانی دوکسوروبیسین- پاکلیتاکسل و دوکسوروبیسین- دوستاکسل   در بیماران مبتلا به سرطان پستان
* بررسی فراوانی جابجایی ژن  BCL-2 از کروموزوم 18 به 14 و ارزیابی ارتباط آن با افزایش بیان این ژن در بیماران سرطان ریه ایران
* بررسی عوارض آناستوموز برونش در بیماران پیوند ریه، تجربه ده ساله بیمارستان دکتر مسیح دانشوری
* تعیین ارتباط بین میزان بیان فاکتور رشد مشتق از پلاکت  Platelet-Derived Growth Factor و ایجاد تنگی تراشه ناشی از اینتوباسیون ، به روش ایمنوهیستوشیمی و qRT-PCR.(pilot study)
* بررسی پروفایل بیانی ریز RNA ها به عنوان بیومارکر بالقوه در پلاسما برای تشخیص زود هنگام سرطان سلول غیر کوچک ریه
* بررسی نتایج تیمکتومی به روش توراکوسکوپی (VATS) و مقایسه آن با روش باز (Conventional) در درمان جراحی میاستنی گراویس در بیمارستان دکتر مسیح دانشوری (سالهای1392-1385)
* بررسی شیوع و میزان اهمیت بالینی تداخلهای دارویی در بخش مراقبتهای ویژه جراحیبیمارستان دکتر مسیح دانشوری
* طرح ملی بررسی تنگی نای ناشی ازانتوباسیون: تعیین میزان بروز ارزیابی عوامل خطر مداخله جهت رفع عامل خطر و ارزیابی میزان بروز بعد از مداخله ارائه راهنمای کشوری جهت کاهش بروز
* ارزیابی آگاهی، نگرش و عملکرد پرستاران بخشهای انکولوژی بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در ارتباط با آماده سازی و تجویز داروهای شیمی درمانی
* اندازه گیری غلظت داروهای شیمی درمانی سیکلوفسفاماید و ایفوسفاماید در نمونه های ادراری پرسنل بخش شیمی درمانی و بررسی ارتباط آن با علائم سمیت ناشی از دارو
* بررسی تغییر بیان microRNA ها در سرطان ریه
* بررسی نتایج و عوارض عمل جراحی در مبتلایان به آسپرژیلومای ریوی مراجعه کننده به بیمارستان مسیح دانشوری در فاصله سالهای 1380 تا 1391
* بازسازی فیبروز کبدی ایجاد شده در مدل RAT   با استفاده از پیوند داربست هیبرید کلاژن و ECM آسلولار کبد و سلول های بنیادی
* ارزیابی کارآیی و ایمنی جنتامایسین استنشاقی و مقایسه آن با توبرامایسین استنشاقی در بیماران مبتلا به سیستیک فیبروزیس
* میزان بروز و پیامد بالینی طولانی شدن فاصله QT ناشی از داروها در بیماران بستری در ICU
* بررسی کیفیت خواب در بیماران مبتلا به پرفشاری ریه
* بررسی شیوع، شدت و اهمیت بالینی تداخلهای دارویی در بخش اطفال بیمارستان دکتر مسیح دانشوری
* انالیز بیوانفورماتیکی CircRNA های دخیل در Non-small Cell Lung Cancer  و بررسی سطح بیان circSCYL2 در بیماران NSCLC
* طراحی، ایجاد و ارزیابی یک سیستم مبتنی بر موبایل به منظور پیگیری بیماران لوله گذاری شده برای غربالگری تنگی نای
* طولانی شدن فاصله QTc در بیماران مبتلا به COVID-19: شیوع، عوامل خطر و عوارض
* بررسی تنگی های تراشه ناشی از لوله گذاری طولانی مدت در گروه سنی اطفال
* ارزیابی مصرف آنتی بیوتیک در کودکان بستری مبتلا به عفونت دستگاه تنفسی: مطالعه مروری گذشته نگر
* نگاشت وضعیت توسعه کنونی رشته جراحی توراکس در کشور و تدوین نقشه راه و توسعه آتی رشته در کشور
* تعیین محل دقیق ندولهای کوچک در عمق بافت ریه  حین عمل جراحی به روش بیوامپدانس الکتریکی – مطالعه درون تنی (فاز 1 ، فاز 2)
* اندازه گیری  بیوامپدانس الکتریکی بافت ریه حین جراحی بمنظور شناسایی ندول های ریوی
* برنامه ثبت ملی بیماری تنگی نای به دنبال لوله گذاری
* بررسی رابطه سطح سرمی NT-ProBNP با اثربخشی درمان در بیماران مبتلا به هیپرتانسیون ایدیوپاتیک شریان ریوی
* بررسی بیان CK19mRNA و LUNXmRNAو CEAmRNA به روش Real-time PCR در بافت سرطانی و سالم بیماران مبتلا به سرطان ریه (NSCLC)
* بررسی شیوع، شدت و اهمیت تداخلهای دارویی در بخش اطفال بیمارستان دکتر مسیح دانشوری
* بررسی تاثیر استروئید سیستمیک در بهبود و پیشگیری از عود مجدد تنگی نای  در بیماران پس از عمل رزکسیون آناستوموز
* تاثیر دسموپرسین در کاهش تشنگی پس از جراحی قلب
* مقایسه تجویز دسموپرسین با دارونما در برقراری هموستاز به دنبال جراحی پیوند قلب در بیمارستان مسیح دانشوری
* بررسی اثر افزودن منیزیم اپیدورال به مارکائین و مورفین  اپیدورال در کنترل درد بعد از عمل جراحی توراکوتومی
* مقایسه اثر کتورولاک،پاراستامول و نرمال سالین بر بیدردی و میزان نیاز به مورفین در بیماران کاندید جراحی از طریق ویدئو توراکوسکوپی
* بررسی اثر وازوپرسین در بهبود عملکرد قلبی بیماران با نقص عملکرد بطنی به هنگام جداشدن از پمپ قلبی-ریوی
* بررسی تاثیر استروئید سیستمیک در بهبود و پیشگیری از عود مجدد تنگی نای  در بیماران پس از عمل رزکسیون آناستوموز
* ارزیابی معیارهای سارکوپنی و کاشکسی در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن و پیشرفته قلب، قبل و بعد از عمل پیوند قلب در بیمارستان مسیح دانشوری
* بررسی . میزان خونریزی. ووضعیت میدان جراحی در حین جراحی اندوسکوپیک سینوس با استفاده از تک دوز خوراکی بیزوپرولول در مقایسه با کلونیدین :مطالعه کارازمایی بالینی
* بررسی نتایج تیمکتومی به روش توراکوسکوپی (VATS) و مقایسه آن با روش باز (Conventional) در درمان جراحی میاستنی گراویس در بیمارستان دکتر مسیح دانشوری (سالهای1392-1385)
* بررسی تاثیر تیامین برمیزان لاکتات بعداز اعمال بای پاس عروق کرونردر بیماران با نارسائی قلبی خفیف
* مقایسه  ارتباط بین سطح لاکتات خون بیمار و اکسی متری مغزی در بیماران تحت اعمال جراحی قلب باز
* طراحی بیوانفورماتیکی پپتید مهارکننده رسپتور pregnane X به عنوان یک کاندیدای جدید کنترل کننده متابولیسم داروها
* بررسی میزان بیان PD-L1 و PD1 در نمونه های بافتی بیماران تنگی ساب گلوتیک ایدیوپاتیک
* مطالعه پایلوت فاز 1 و 2 بررسی اثر داروی Bicelin در مبتلایان به لنفوم غیر هوچکینی مقاوم یا عود کننده
* مطالعه پایلوت فاز 1 و 2 بررسی اثر داروی Bicelin در مبتلایان به لنفوم غیر هوچکینی مقاوم یا عود کننده
* :   بررسی پتانسیل¬های برانگیخته قلبی دراختلالات  خواب
* تدوین، اجرا و ارزشیابی یک برنامه آموزشی تخصصی جهت پیشگیری از تداخلات دارویی در بیماران مبتلا به بیماریهای ریوی
* بررسی اثر پرفشاری خون بر بازمدلسازی دیواره شریان با در نظر گرفتن ساختار لایه ای مدیا
* راه اندازی بانک اطلاعاتی جامع و معتبر بخش جراحی قفسه سینه بیمارستان دکتر مسیح دانشوری

 

 

 

تنظیمات قالب