×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

معرفی طرح ملی تنگی نای به دنبال لوله گذاری در مراکز مراقبتهای ویژه

تشخیص زود هنگام و درمان تنگی های نای در کاهش موربیدیتی و مورتالیتی بیماران نقش بسزایی دارد. پیشگیری از بروز تنگی های اکتسابی نای منجر به ارتقای سلامت افراد در معرض خطر در جامعه می شود. لذا نیاز است تا کشورها ضمن برنامه ریزی هایی که جهت تعیین اولویتهای پژوهشی و اعمال سیاستگزاریها در حوزه سلامت انجام می دهند شناخت عوامل خطر و تعیین بروز این عارضه را نیز در نظر داشته باشند. به همین علت در مرکز تحقیقات بیماریهای نای طرح ملی تعیین بروز و ارزیابی عوامل خطر تنگی های نای به دنبال انتوباسیون از بهمن 1392 کلید خورد و در سال ١٣٩٥ به اتمام رسید . این مطالعه نشان داد که میزان بروز تنگی نای بدنبال انتوباسیون در کشور قابل توجه می باشد . این مرکز با هدف کاهش میزان بروز تنگی نای در کشور ، سیاستهای پیشگیری را مد نظر قرار داده است که یکی از آنها تدوین راهنمای بالینی پیشگیری از تنگی نای می باشد. اقدام دیگر ابداع روشهای نوین پیگیری بیماران ترخیص شده از مراکز مراقبتهای ویژه  به منظور تشخیص زود هنگام تنگی نای می باشد. در این طرح بزرگ ملی ضمن آموزش بیماران هنگام ترخیص در حوزه بیماری تنگی نای، علائم و زمان مراجعه به پزشک جهت پیگیری، نحوه انجام فالوآپ موفق بیماران نیز مدلسازی گردید. محققین در حال طراحی  اپلیکیشن  پیگیری بیماران   با استفاده از مدل فوق هستند . این اپلیکیشن در گوشی های هوشمند قابل کاربرد است.

 

 

تنظیمات قالب