×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماریهای نای

 

 
دکتر عزیزااله عباسی

 

مشاهده رزومه


Google Scholar
Scopus Author ID : 7005977895
ORCID ID : 0000-0002-1086-000X

 

دکتر محمد بهگام شادمهر

فوق تخصص جراحی قفسه صدری(توراکس)،  استاد

مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 6507397973
ORCID ID : 0000-0002-3303-6750

دکتر ساویز پژهان

فوق تخصص جراحی قفسه صدری(توراکس)،  استادیار

مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 16507222700
ORCID ID : 0000-0002-5291-2971

دکتر ابوالقاسم دانشور

فوق تخصص جراحی قفسه صدری(توراکس)،  دانشیار

مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 16505925300
ORCID ID : 0000-0002-8498-9324

 

دکتر فرحناز صادق بیگی

فوق تخصص جراحی قفسه صدری(توراکس)،  استادیار

مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 00000000
ORCID ID : 0000-0002-2552-5749

دکتر سید رضا ثاقبی

فوق تخصص جراحی قفسه صدری(توراکس)،  استادیار

مشاهده روزمه

Google Scholar
Scopus Author ID : 36198836400
ORCID ID : 0000-0001-6592-1087

دکتر کامبیز شیخی

فوق تخصص جراحی قفسه صدری(توراکس)،  استادیار

مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 37040772400
ORCID ID : 0000-0002-4609-225X

دکتر اردا کیانی

فوق تخصص داخلی ریه، استادیار

مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 23969224700
ORCID ID : 0000-0001-9765-3611

دکتر بهروز فرزانگان

مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 24478384700
ORCID ID : 0000-0002-6353-576

دکتر علیرضا جهانگیری

 

مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 56904223900
ORCID ID : 0000-0002-5514-3768

دکتر جهانگیر قربانی

مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 6506572955
ORCID ID : 0000-0001-6209-108

دکتر رویا فرزانگان

 PhD

مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 16506223600
ORCID ID : 0000-0001-5225-1205

دکتر شادی بنی اسدی

متخصص فارماکولوژی

مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 6506639011
ORCID ID : 0000-0002-3918-0104

دکتر ماکان صدر

MD, PhD

مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 29567551700
ORCID ID :
0000-0002-8781-8176

دکتر فریبا قربانی

 PhD

مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 26654146800
ORCID ID : 0000-0002-2090-204X

 

تنظیمات قالب