×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

خط مشي طرحهاي تحقيقاتي

مركز تحقيقات بيماريهاي ناي

 

انواع طرحهاي تحقيقاتي اعم از تحقيقات باليني و بنيادي كه در مركز تحقيقات بيماريهاي ناي تصويب و اجرا مي گردند، 80% در راستاي اولويتهاي مركز تحقيقات بيماريهاي ناي مي باشند. انواع طرحها عبارت است از:

1-    طرحهاي داخلي:مجري اين طرحها همكاران پژوهشي مركز و ساير مراكز تحقيقاتي پژوهشكده مي باشند.

2-    طرحهاي سفارشي:اين پروژه ها به سفارش سازمانهاي ديگر جهت بررسي يك وضعيت مداخله درماني پيشگيري يا تشخيصي و ... توسط مركز تحقيقات بيماريهاي ناي انجام مي گيرد.

3-    طرحهاي مشترك:امكانات موجود در مركز تحقيقات بيماريهاي ناي و ارايه خدمات باليني و درماني در پژوهشكده سل و بيماريهاي ريوي، زمينه مناسبي براي انجام طرحهاي مشترك با مراكزي كه در زمينه علوم پايه فعاليت مي كند، فراهم آورده است. لذا طرحهاي پژوهشي بسياري در خصوص پروسسينگ بافت هايي از قبيل آئورت ناي به بررسي هاي ژنتيكي، ايمونولوژيك و بيومكانيك به صورت مشترك با مراكز ديگر در حال انجام است.

4-    طرحهاي دانشجويي:به دنبال برگزاري تورهاي دانشجويي، دانشجويان علاقمند به تحقيق و پژوهش با فرصت هاي پژوهشي موجود در مركز آشنا شده و در صورت تمايل قادر به همكاري با مركز در قالب پايان نامه يا طرح تحقيقاتي مي باشند. اين مركز با همكاري در جمع آوري نمونه هاي مرتبط با مركز راهنمايي علمي در خصوص تدوين پروپوزال، روش انجام كار، آناليز داده ها، در اختيار گذاشتن فضاي فيزيكي و امكانات لازم شرايطي را فراهم مي آورد تا محقق در اسرع وقت به هدف پژوهش خود دست يابد.

 

تنظیمات قالب