×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

آدرس:تهران- نیاوران- دارآباد- بیمارستان دکتر مسیح دانشوری- مرکز تحقیقات بیماریهای نای

کدپستی:44413-19569

 

تلفن:27122016- 021

 فاکس:26105387- 021

 

Email

 Tdrc.nritld@sbmu.ac.ir

tdrc.nritld@yahoo.com

tdrc.nritld@gmail.com

 

 

 

 

تنظیمات قالب