×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

کادر اجرایی:

رویا فرزانگان پزشک
معاون مرکز

Roya_farzanegan@yahoo.com

دامون انصاری
جراح دامپزشک
پژوهشگر تحقیقات پایه

dvm_ad@yahoo.com

 

مهدی زنگی                         

پزشک

پژوهشگر تحقیقات بالینی

Mahdi.zangi@yahoo.com

 

ندا دوزنده            

کارشناس

پژوهشگر مرکز

N.doozandeh@gmail.com

نسرین امینیان کارشناس ارشد

مسئول سایت و روابط عمومی

Nasrin.aminian@yahoo.com

 

تنظیمات قالب