×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

اعتباربخشی آموزشی یکی از انواع اعتباربخشی می‌باشد که ابعاد مختلف عملکرد مراکز آموزشی درمانی را در 9 محور متناسب با ارائه آموزش بالینی در سطوح مختلف از طریق انطباق آن با استانداردهای تعریف شده موجود، مورد بررسی قرار می‌دهد.

محور مدیریت تسهیلات،فضاها، امکانات، تجهیزات ومنابع واحد مهارت بالینی مورد سنجش قرار میگیرد.در این رابطه با همکاری واحد اعتباربخشی بیمارستان 4 چک لیست  به شرح ذیل طراحی گردید:

  • چک لیست فهرست آموزشهای قابل ارائه در مرکز مهارتهای بالینی MD-538
  • چک لیست تجهیزات و امکانات مورد نیاز جهت ارائه آموزش های قابل ارائه در واحد مهارتهای بالینی  MD-539
  • چک لیست کنترل و خرابی  امکانات و تجهیزات به صورت مستقیم در واحد مهارتهای بالینی  MD-540
  • چک لیست اعلام خرابی دستگاه  MD-541

 

چک لیست های مربوطه هر سه ماه تکمیل و به واحد آموزش ارسال میشود و در فرایند اعتبار بخشی آموزشی مورد ارزیابی قرار میگیرد

سالانه ارزیابی کارشناسان اعتباربخشی بیمارستان و وزارت خانه ، به منظور مطابقت چک لیست های تکمیل شده با واحد مهارت بالینی صورت میگیرد.

 

 

تنظیمات قالب