×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

آزمایشگاه حیوانات مرکز تحقیقات بیماری های نای

آزمایشگاه حیوانات مرکز تحقیقات بیماری های نای با قابلیت انجام اعمال جراحی و نگهداری از حیوانات کوچک آزمایشگاهی پذیرای متخصصین علاقه مند به تحقیقات تجربی می باشد.

در این واحد، ضمن انجام فعالیت های پژوهشی ، برگزاری کارگاههای آموزشی و انجام اقدام درمانی روی مدل حیوانی امکان کسب تجربه های واقعی برای فراگیران را میسر می سازد که می توان به موارد زیر اشاره کرد:

· الف- آموزش عملی آشنایی با تجهیزات مربوط به ارایه خدمات درمانی در حوزه ی بیماریهای قفسه سینه

· ب- نحوه ی باز کردن راه هوایی در عملیات پیشرفته احیا از قبیل کریکوتیروئیدتومی ،تراکوستومی ، انتوباسیون  بر روی مولاژ و حیوانات آزمایشگاهی از قبیل سگ

· ج-آموزش نحوه ی تعبیه ی لوله سینه (chest tube) بر روی سگ

در حال حاضر امکان نگهداری از Rat؛ Rabbit؛ Mouseدر آزمایشگاه حیوانات وجود دارد.

لذا پژوهشگرانی که بر روی پروسجرهای درمانی کار می کنند می توانند مرحله ی اولیه و تجربی پژوهش را در این آزمایشگاه انجام داده و مجوز ورود به کارآزمایی بالینی را کسب نمایند. همچنین محققین عرصه ی مهندسی پزشکی ؛ بیوتکنولوژی و مهندسی بافت سازه های ساخته شده ی آزمایشگاهی را پس از طی مراحل تحقیقات invitroبرای بررسی invivoمی توانند با این مرکز همکاری داشته باشند. جهت کسب اطلاعات تکمیلی با شماره تماس 27122016 ارتباط برقرار نمایید.

 

تنظیمات قالب