×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

چهل و پنجمین کنگره سالیانه جامعه جراحان ایران برگزار گردید

چهل و پنجمین کنگره سالیانه جامعه جراحان ایران برگزار گردید

بیشتر
جلسه ی هفتگی ثبت بیماری های تنگی نای

جلسه ی هفتگی ثبت بیماری های تنگی نای

بیشتر
برگزار آزمون (OSCE)

برگزار آزمون (OSCE)

بیشتر
فهیمه چراغی ، پژوهشگر

فهیمه چراغی ، پژوهشگر

بیشتر
فهیمه چراغی، پژوهشگر

فهیمه چراغی، پژوهشگر

بیشتر
مرکز تحقیقات  نای

مرکز تحقیقات نای

بیشتر
علوم پزشکی هوشمند

علوم پزشکی هوشمند

بیشتر
تنظیمات قالب