×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 مرکز تحقیقات بیماریهای نای برگزار می کند:

کارگاه انتوباسیون با هدف  افزایش مهارت انتوباسیون و جلوگیری از صدمه به راه های هوایی  به مدت 1 روز  در تاریخ های 93/6/11 برای پزشکان عمومی ، پرستاران ، متخصصین طب اورژانس، رادیولوژی، پوست، زنان و زایمان ، جراحی ، چشم ، داخلی و گوش و حلق و بینی برگزار  خواهد شد.

 در این کارگاه سرفصل هایی بصورت تئوری و عملی با عنوان آناتومی حنجره و راه هوایی ، انتوباسیون  و انواع لوله تراشه ، انتوباسیون سخت، تنگی تراشه مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

در پایان گواهینامه باز آموزی با امتیاز ذکر شده در سامانه جامع آموزش مداوم به شرکت کنندگان اعطا خواهد شد.

 

تنظیمات قالب