×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

کارگاه اخلاق در پژوهش  تاریخ برگزاری: 1389/11/22

اولین کارگاه اخلاق در پژوهش با هدف پاسخگویی پژوهشگر در قبال قانون  به مدت 2 روز و با همکاری مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی برای پژوهشگران برگزارشده است.

 در این کارگاه سرفصل های ملاحظات اخلاقی در کارآزمایی بالینی، کمیته های اخلاق در پژوهش، موازین اخلاقی در پژوهش­های بین­المللی، پژوهش در گروه های آسیب پذیر ،  اخلاق در انتشار نتایج پژوهش، سیر تحول اخلاق در پژوهش­های پزشکی، بررسی آیین نامه ها و دستورالعمل­های اخلاق در پژوهش، رضایت در پژوهش­های زیست پزشکی، ملاحظات اخلاقی در حریم خصوصی و رازداری در پژوهش­های پزشکی و بررسی ابعاد اخلاقی سود و زیان در پژوهش­ها توسط اساتید گروه اخلاق پزشکی و پژوهشگران مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی تدریس شد  و سپس عناوین ذکرشده مورد بحث و کارگروهی قرارگرفت.

در صورت تمایل برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کارگاه های آتی با شماره تلفن 27122016 و یا آدرس ایمیل:  tdrc.nritld@yahoo.com: mailتماس حاصل فرمایید

 

تنظیمات قالب