×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

 دکتر عزیزاله عباسی
فوق تخصص جراحی قفسه صدری(توراکس)، استاد

Google Scholar
Scopus Author ID : 7005977895
ORCID ID : 0000-0002-1086-000X

 

 

 دکتر محمد بهگام شادمهر
فوق تخصص جراحی قفسه صدری(توراکس)، استاد

Google Scholar
Scopus Author ID : 6507397973
ORCID ID : 0000-0002-3303-6750

                           

 دکتر ساویز پژهان
فوق تخصص جراحی قفسه صدری(توراکس)،استادیار

Google Scholar
Scopus Author ID : 16507222700
ORCID ID : 0000-0002-5291-2971

                           

 


دکتر حمید رضا جباری
فوق تخصص داخلی ریه، استاد

Google Scholar
Scopus Author ID : 55640351100
ORCID ID : 0000-0002-0863-0571

 

 

دکتر مجید ملک محمد
فوق تخصص داخلی ریه، استادیار

Google Scholar
Scopus Author ID : 15848729800
ORCID ID : 0000-0001-5141-8114

  

راه‌های ارتباط با ما
-شمارة تلفن مستقیم برای دریافت نظرات مردمی: 27122016
-پست الکترونیک (Tdrc.nritld@yahoo.com)

تنظیمات قالب