صفحه اصلي > پژوهش > طرح ملي تنگي ناي 
 
 

 

معرفي طرح ملي تنگي ناي به دنبال لوله گذاري در مراكز مراقبتهاي ويژه

تشخيص زود هنگام و درمان تنگي هاي ناي در كاهش موربيديتي و مورتاليتي بيماران نقش بسزايي دارد. پيشگيري از بروز تنگي هاي اكتسابي ناي منجر به ارتقاي سلامت افراد در معرض خطر در جامعه مي شود. لذا نياز است تا كشورها ضمن برنامه ريزيهايي كه جهت تعيين اولويتهاي پژوهشي و اعمال سياستگزاريها در حوزه سلامت انجام مي دهند شناخت عوامل خطر و تعيين بروز اين عارضه را نيز در نظر داشته باشند. به همين علت در مركز تحقيقات بيماريهاي ناي طرح ملي تعيين بروز و ارزيابي عوامل خطر تنگي هاي ناي به دنبال انتوباسيون از بهمن 1392 شروع شده است و در مرحله به اتمام رسيدن پيگيري هاي بيماران ترخيص شده از مراكز مراقبتهاي ويژه مي باشد. در اين طرح ضمن آموزش بيماران هنگام ترخيص در حوزه بيماري تنگي ناي، علائم و زمان مراجعه به پزشك جهت پيگيري، نحوه انجام فالوآپ موفق بيماران نيز مدلسازي گرديده است.

 


Home | Contact Us| About Us| Research| Articles| News|
Copyright © 2013 TDRC.SBMU.AC.IR Allright Reserved کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مركز آموزشي، پژوهشي، درماني سل و بيماريهاي ريوي(بيمارستان دكتر مسيح دانشوري) می باشد .